تاریخچه کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول همزمان با تاسیس این دانشگاه (که درابتدا به صورت دانشکده علوم پزشکی دزفول بوده است) درسال 1390 تاسیس شد. این کتابخانه در ابتدا به صورت مخزنی از کتاب فعالیت خود را آغاز نمود و به ارائه کتب مورد درخواست جامعه  مراجعه کننده می پرداخت. درسال 1396 عزم جدی به منظور ایجاد تغییرات اساسی در کتابخانه به وجود آمد. درهمین سال اطلاعات تمام کتب کتابخانه به نرم افزار جامع کتابخانه وارد شد. تمام کتب اماده سازی شده، برای کتب رده (NLM) تعریف شد و بر چسب های لازم تهیه وبه کتب الصاق گردید.

درپایان سال 96 تغییرات اساسی در محیط فیزیکی کتابخانه ایجاد گردید و مخزن کتابخانه از حالت بسته به حالت باز تغییر داده شد. در حال حاضر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول دارای مخزن باز، دوسالن مطالعه مجزا مخصوص خانم ها و آقایان و سایت کامپیوتر است و به ارائه  خدمات مختلف می­پردازد.

درابتدای سال 1397 گام های اساسی در راستای بهبود وضعیت کتابخانه دیجیتال برداشته شد. منابع دیجیتال موجود مورد بازبینی قرار گرفت، منابع مفید انتخاب شد و در نرم افزار جامع کتابخانه بارگذاری گردید. بهبود منابع دیجیتال موجود در دستور کار این مرکز قراردارد.

 

هدف

-هدف اصلی فعالیت کتابخانه مرکزی فراهم آوری تمام منابع چاپی و دیجیتالی مورد نیاز کاربران است. با توجه به اینکه جامعه استفاده کننده، جامعه دانشگاهی است هدف اصلی ارائه کتب مورد تدریس و مطالعه اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان است.

- در کنار ارائه منابع چاپی کتابخانه مرکزی در راستای تحقق هدف دسترسی به منابع دیجیتالی به روز و معتبر نیز فعالیت می کند .

 

چشم انداز

-کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در نظر دارد علاوه بر تداوم مسیر ارائه منابع چاپی به روز و معتبر در راستای بهبود منابع دیجیتالی گام­های اساسی بردارد. در حال حاضر منابع دیجیتالی  موجود در کتابخانه منابع مفیدی قلمداد می شوند، با این حال چشم انداز کتابخانه ارائه جامع­تری از منابع دیجیتال است.

 

جامعه استفاده کننده

جامعه اصلی استفاده کننده از کتابخانه مرکزی و کتابخانه­های اقماری این دانشگاه کلیه اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی، اساتید حق­التدریس و دانشجویان وابسته به دانشگاه هستند. همچنین افراد خارج از دانشگاه، با ارائه معرفی نامه معتبر از مرکز محل خدمت خود و با تأیید مدیریت تحقیقات و فناوری می­توانند از خدمات کتابخانه استفاده کنند.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com