بررسی اثر ضد افسردگی کاربامازپین در موش سوری از طریق تأثیر مسیر NO/cGMP/KATP Channels

عجمان، مصطفی

بررسی مقایسه ای دقت فشار سنج‌های خانگی با فشار خون مستقیم توسط کتتر فمورال در بیمارن مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان گنجویان دزفول در سال ۱۳۹۷

معلم نیا، آرش

بررسی تاثیر مصرف زیرزبانی پرل نیتروگلیسرین بر شدت درد ناشی از سنگ کلیه در بیماران مبتلا به سنگ کلیه

رمضانی، نغمه

تست 1400

بررسی ارتباط استرس شغلی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در پرستاران بیمارستان بزرگ دزفول در سال 1399

نبوی، اکرم السادات