گایدلاین مباحث تکمیلی اطفال کودک سالم مانا واکسیناسیون کشوری احیای کودکان شیر مادر و تغذیه تکمیلی

اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌

گایدلاین زنان و مامایی 1 بکمن 2019

اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌

گایدلاین زنان و مامایی 2 بکمن 2019

اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌

مرور جامع آمار زیستی خلاصه درس، تست های طبقه بندی شده DRS

محمود یوسفی

گفتمان مخاطرات پرتویی در تصویربرداری کودکان