بررسی گذشته نگر علل تب با منشا ناشناخته کلاسیک در بالغین بستری شده در بیمارستان بزرگ دزفول طی سال های 1397-98

جهانگیری، فرحناز

بررسی ارتباط بین مدت زمان مرحله دوم لیبر با آپگار زمان تولد نوزاد در زنان نخست زا مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان گنجویان دزفول در سال 1398

عصاره نژاد دزفولی، شادی

بررسی گیرنده PPARγ و نیتریک اکساید در اثر ضدافسردگی سیموستاتین و نقش نیتریک اکساید در برهمکنش آن با فلوکسیتین

آباد، نیلوفر

بررسی ارتباط بین سایز فولیکول و نتایج باروری حاصل از دو بار تلقیح داخل رحمی (IUI) در زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری ام البنین

عصائیان، سایه

بررسی عوامل مرتبط با آسیب پذیری مراکزسالمندی در حوادث و بلایا از دیدگاه کارشناسان و مدیران در سال 1399

اسفینی، مصطفی