بررسی الگوی اپیدمیولوژیک پیامدهای سوانح ترافیکی منجر به جرح و بستری در موتورسواران سانحه دیده ‏مراجعه کننده به بیمارستان ‏گنجویان دزفول در سال 1397‏

بررسی پارامترهای اسپیرومتری در بیماران بدون علائم ریوی مبتلا به رینیت آلرژیک در کلینیک یا زهرا شهرستان دزفول در سال 1399

سید اشرفی، سیده حورا

بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های بیمارستانی در بخش های ICU بیمارستان گنجویان دزفول در سال 1397

اسپندی، سلمان

بررسی میکروارگانیسم های شایع آلوده کننده لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان دکتر گنجویان دزفول در نیمه دوم سال ۱۳۹۸

کیان پور، بزرگمهر

بررسی ارتباط استرس شغلی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در پرستاران بیمارستان بزرگ دزفول در سال 1399

نبوی، اکرم السادات