بررسی ارتباط استرس شغلی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در پرستاران بیمارستان بزرگ دزفول در سال 1399

نبوی، اکرم السادات

بررسی تاثیر مصرف زیرزبانی پرل نیتروگلیسرین بر شدت درد ناشی از سنگ کلیه در بیماران مبتلا به سنگ کلیه

رمضانی، نغمه

بررسی مقایسه ای دقت فشار سنج‌های خانگی با فشار خون مستقیم توسط کتتر فمورال در بیمارن مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان گنجویان دزفول در سال ۱۳۹۷

معلم نیا، آرش

بررسی اثر ضد افسردگی کاربامازپین در موش سوری از طریق تأثیر مسیر NO/cGMP/KATP Channels

عجمان، مصطفی

بررسی ارتباط بین ناهنجاری های مادرزادی قلبی مشهود در اکوکاردیوگرافی با عوامل خطر مرتبط با بارداری در شهر دزفول در سال 1398

کردزنگنه، رؤیا