بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های بیمارستانی در بخش های ICU بیمارستان گنجویان دزفول در سال 1397

سلمان اسپندی

بررسی پارامترهای اسپیرومتری در بیماران بدون علائم ریوی مبتلا به رینیت آلرژیک در کلینیک یا زهرا شهرستان دزفول در سال 1399

سیده حورا سید اشرفی

اصول بیوشیمی لنینجر

لنینجر، آلبرت ال

تجزیه و تحلیل سطح و علل مرگ

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال حاوی نکات و CD آزمون ها

گایتون