اصول بیوشیمی لنینجر

لنینجر، آلبرت ال

تجزیه و تحلیل سطح و علل مرگ

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال حاوی نکات و CD آزمون ها

گایتون

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس

عباس،ابول ک

بافت شناسی پایه جان کوییرا

مشر، آنتونی ال