پرانترنی شهریور 99 میان دوره دی 99 دستیاری مرداد 99 بورد داخلی شهریور 99

اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌

پرانترنی میان دوره خرداد 1400

اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌

بافت شناسی پایه (جان کوئیرا 2021)

آنتونی ال. مشر

گایدلاین اطفال 2 اسنشیال نلسون 2019

اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌

گایدلاین اطفال 3 اسنشیال نلسون 2019

اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌