سرمایه سالاری (کاپیتالیسم )

زرشناس ، شهریار، 1344 -

برونر و سودارث مفاهیم پایه پرستاری بزرگسالان و سالمندان

هینکل ، جنیس ال

برونر و سودارث مفاهیم بیوفیزیکی فرآیند پرستاری سالمندی

هینکل ، جنیس ال

برونر و سودارث درد، الکترولیت ، شوک و سرطان پرستاری بزرگسالان و سالمندان

هینکل ، جنیس ال

برونر و سودارث بیماریهای عضلانی اسکلتی (ارتوپدی ) پرستاری بزرگسالان و سالمندان

هینکل ، جنیس ال