سرمایه سالاری (کاپیتالیسم )

زرشناس ، شهریار، 1344 -

پلی به دنیای نسل جوان

ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د

ف‍راس‍وی‌ ان‍س‍ان‌ ن‍ی‍ز س‍رودی‌ ه‍س‍ت

س‍ع‍ی‍دپ‍ور، س‍ع‍ی‍د

ناگهان او را به نام کوچکش خواندند...

ف‍ع‍ل‌ ب‍ودن‌

ش‍ک‍ورص‍ف‍ت‌ صدیقی، ف‍ری‍ب‍ا