سرمایه سالاری (کاپیتالیسم )

زرشناس ، شهریار، 1344 -

راهنمای معاینات بالینی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017

بیکلی ، لین اس.

درسنامه جامع اتاق عمل

گلدمن ، ماکسین ا.

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018

کاتزونگ ، برترام جی

راهنمای کامل داروهای ترالی اورژانس

بهرامی ، هادی